Project management

Project managementje úzce spjat s projektovou činností, která je nezbytná pro realizaci staveb. Obsahuje architektonické studie a návrhy o využitelnosti území. Dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele, pro zavádění stavby, pro skutečné provedení staveb a dokumentaci o b ouracích pracích.
Project management jehož součástí je poradenská činnost se musí zabývat i studiemi proveditelnosti, plány o návratnosti investic, technické a legislativní Due diligence, odhady životnosti objektů, identifikaci technických a legislativních rizik investičních záměrů nebo valuaci investičních záměrů i projektů ve výstavbě.

Složitý proces

Project managementse navíc musí potýkat s řešením problémů, jako jsou kontroly činností oponentury projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, kontrolou inženýrské činnosti pro fáze územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizace.

Project management
4 (80%)2